Składkomat
Regulamin

Regulamin1. Postanowienia wstępne


1.1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.2. Definicje


2.1. Regulamin - Niniejszy Regulamin, określający zasady i warunki świadczenia Usługi.

2.2. SaaS - Software as a Service - jeden z modeli chmury obliczeniowej, w którym aplikacja jest przechowywana i wykonywana na komputerach dostawcy usługi i jest udostępniana użytkownikom przez Internet.

2.3. Oprogramowanie Składkomat - oprogramowanie komputerowe stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, oferowane przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy Składkomat jako usługa SaaS, umożliwiające Usługobiorcy prowadzenie ewidencji członków, zbieranie od członków składek członkowskich lub innych opłat cyklicznych przez Internet.

2.4. Usługa Składkomat-SaaS (Usługa) - usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, polegająca na udostępnieniu przez Usługodawcę Usługobiorcy zdalnego dostępu do Oprogramowania Składkomat i umożliwieniu korzystania z jego funkcjonalności.

2.5. Platforma Składkomat (Platforma) - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem skladkomat.pl i umożliwiający Usługobiorcy dostęp do Usługi Składkomat-SaaS

2.6. Usługodawca - właściciel i administrator serwisu Składkomat znajdującego się pod adresem URL https://skladkomat.pl – StartUp Składkomat prowadzony w ramach Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143, e-mail: kontakt@skladkomat.pl

2.7. Usługobiorca (Partner) - przedsiębiorca w rozumieniu art. 43^1 k.c. (osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), na rzecz którego Usługodawca świadczy Usługę Składkomat-SaaS.

2.8. Konto – funkcjonalność Platformy dedykowana dla Użytkownika, będąca zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę.

2.9. Konto Usługobiorcy - funkcjonalność Platformy dedykowana dla Usługobiorcy, tworzona w procesie rejestracji Usługobiorcy na Platformie, zawierająca informacje o wybranym i aktywnym wariancie Usługi, informacje o stanie rozliczeń, aktywnych Administratorach Usługobiorcy.

2.10. Administrator Usługobiorcy - Użytkownik Usługobiorcy posiadający umocowanie Usługobiorcy do realizacji czynności związanych z konfiguracją Usługi, zarządzaniem Użytkownikami Usługobiorcy oraz danymi Usługobiorcy zgromadzonymi w Usłudze.

2.11. Użytkownik Usługobiorcy - Użytkownik posiadający umocowanie Usługobiorcy do dostępu i zarządzania danymi Usługobiorcy zgromadzonymi w Usłudze.

2.12. Użytkownik - osoba korzystająca z Platformy identyfikowana osobistym loginem i hasłem

2.13. Członek Organizacji (Składkowicz) - Użytkownik dokonujący opłat, w szczególności składek, na rzecz Usługobiorcy przy wykorzystaniu Platformy.

2.14. Licencja - Umowa na odpłatne korzystanie z oprogramowania zawarta między Usługodawcą a Usługobiorcą

2.15. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

2.16. Godziny robocze - godziny pomiędzy 9:00 a 17:00 w Dniach roboczych

2.17. Strony - Oznaczają odwołanie jednoczesne zapisów Regulaminu do Usługobiorcy i Usługodawcy

2.18. Acquirer - dostawca usług płatniczych pomiędzy Użytkownikami z wyłączeniem Usługodawcy realizujący umowę o akceptowanie i obsługę transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę płatniczą, których wynikiem jest transfer środków pieniężnych na rzecz odbiorcy

2.19. MOP – Międzynarodowe Organizacje Płatnicze – Organizacja Visa International i organizacja MasterCard International lub inne, zrzeszające instytucje będące Wydawcami Kart oraz instytucje obsługujące akceptantów, dokonujące wzajemnych Autoryzacji i rozliczeń Transakcji.3. Rodzaje i zakres świadczonych usług


3.1. Niniejszy Regulamin obejmuje następujące Usługi świadczone drogą elektroniczną:

 1. możliwość opłacenia przez Składkowicza składek członkowskich oraz innych opłat na rzecz organizacji (Usługobiorcy), z wyłączeniem Usługodawcy,
 2. możliwość prowadzenia ewidencji członków on-line przez Usługobiorcę,
 3. możliwość prowadzenia przez Usługobiorcę komunikacji ze swoimi członkami za pośrednictwem Serwisu oraz poczty e-mail,
 4. wysyłka newslettera na podstawie rejestracji Użytkownikom którzy wyrazili na to zgodę ,
 5. możliwość złożenia wniosku on-line o przyjęcie w poczet członków organizacji (będącej Usługobiorcą).

3.2. W związku z ciągłym rozwojem Usług, ich zakres funkcjonalny może ulegać zmianom.

3.3. W przypadku braku akceptacji modyfikacji zakresu funkcjonalnego Usług, Użytkownik może skorzystać z prawa do rezygnacji z Usług zgodnie z postanowieniami pkt. 6.6. Regulaminu. W przypadku braku rezygnacji z Usługi zmieniony zakres funkcjonalny usługi wiąże Użytkownika.4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną


4.1. Usługa świadczona jest przez Usługodawcę jedynie Usługobiorcy, który zawarł z Usługodawcą umowę Licencyjną. Usługodawca nie świadczy Usługi na rzecz innych Użytkowników.

4.2. Wymagania techniczne:

 1. Usługi świadczone w oparciu o niniejszy Regulamin świadczone są drogą elektroniczną, za pomocą sieci Internet.
 2. W celu prawidłowego korzystania z Usługi Usługobiorca (Użytkownik Usługobiorcy) powinien spełnić minimalne wymagania techniczne, którymi są:
  • posiadanie urządzeń zapewniających dostęp do sieci Internet,
  • posiadanie internetowego konta pocztowego (e-mail),
  • posiadanie zaktualizowanej przeglądarki internetowej zapewniającej prawidłowe wyświetlanie Systemu (Platforma zapewnia współpracę z przeglądarkami "evergreen": Firefox, Chrome, Edge),
  • zaktualizowany system operacyjny z zainstalowanymi aktualnymi łatkami bezpieczeństwa.

4.3. Zabronione jest umieszczanie na Platformie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalające faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, w tym w szczególności ich dobra osobiste.5. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną


5.1. Każdy Użytkownik korzystając z danej Usługi zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz ewentualnie odrębnych regulaminów ustalonych dla poszczególnych rodzajów usług, których akceptacja będzie warunkiem skorzystania z owych usług.

5.2. Usługodawca umożliwia Usługobiorcom korzystanie z usług świadczonych w ramach Platformy wyłącznie po dokonaniu rejestracji na Platformie oraz po zweryfikowaniu Usługobiorcy.

5.3. Podmiot ubiegający się o rejestrację na Platformie zgłasza się do Usługodawcy np. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie skladkomat.pl.

5.4. Po otrzymaniu zgłoszenia Usługodawca dokona weryfikacji podmiotu ubiegającego się o rejestrację. W ramach weryfikacji Usługodawca może poprosić o pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu danego podmiotu, której upoważnienie nie wynika z danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Sądowym lub podobnym.

5.5. Do rejestracji oraz założenia Konta Usługobiorcy konieczna jest pozytywna weryfikacja. Założenie Konta jest równoznaczne z zawarciem przez Usługobiorcę umowy o świadczenie usług z Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie.

5.6. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

5.7. Każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia Umowy przy zachowaniu miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

5.8. W przypadku obsługi płatności Kartami, Usługodawca uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania umowy na żądanie Acquirera lub MOP bez podania przyczyny.

5.9. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać hasła i loginu osobom trzecim i przechowywać dane umożliwiające dostęp do Panelu w tajemnicy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z udostępniania przez Użytkownika osobom trzecim swojego hasła i loginu służących do rejestracji i logowania Użytkownika w Panelu Użytkownika.

5.10. Administrator Platformy nie ponosi odpowiedzialności za działania Administratora Usługobiorcy , który został wyznaczony przez niego do obsługi Platformy. Za działania i zaniechania Administratora Usługobiorcy odpowiada Usługobiorca jak za własne.

5.11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje płatnicze dokonywane pomiędzy Użytkownikami.6. Tryb postępowania reklamacyjnego


6.1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Platformy, a także wykonywaniem usług przez Usługodawcę.

6.2. Reklamacje dotyczące działania Platformy mogą być składane drogą mailową na adres kontakt@skladkomat.pl lub listownie na adres FUP Kielce 12, ul. Krakowska 3, 25-030 Kielce, Skrytka pocztowa nr 6.

6.3. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dniu kalendarzowych od momentu ich zgłoszenia.

6.4. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie dokładnego opisu problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Użytkownika: imię i nazwisko, login, adres e-mail, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. numer zamówienia, nr transakcji, datę transakcji, nazwę Usługobiorcy) inne dane ułatwiające kontakt. Odpowiedź na reklamacje zostanie przekazana w takiej samej formie jak jej zgłoszenie, chyba, że użytkownik wskaże inną formę.

6.5. Usługodawca informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Użytkowników z Platformy, w szczególności Operatorów Płatności na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te osoby.

6.6. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).

6.7. Reklamacje w stosunku do użytkowników nie będących konsumentami nie będą mogły być uwzględnione w przypadku, gdy:

 1. zgłaszający Reklamację zalega z płatnościami za Usługę w związku z czym jego Konto zostało zawieszone.
 2. funkcjonalności udostępnianego w wersji SaaS Oprogramowania Składkomat są zgodne z opisem funkcjonalnym zamieszczonym na stronie skladkomat.pl
 3. Sprzęt i oprogramowanie Użytkownika nie spełnia minimalnych wymagań technicznych Platformy.
 4. Reklamacja jest wynikiem zainfekowania komputera Użytkownika przez złośliwe oprogramowanie.
 5. Przyczyną Reklamacji są problemy Użytkownika z jego łączem internetowym: jego awariami, zbyt niskimi parametrami łącza, jego niestabilnością.
 6. Przyczyną Reklamacji jest utrata danych po zakończeniu świadczenia Usługi.
 7. Przyczyną Reklamacji jest zapomnienie przez Użytkownika hasła lub loginu do konta.
 8. Przyczyną Reklamacji jest ujawnienie przez Użytkownika danych poufnych (takich jak login, hasło) nieuprawnionym osobom trzecim.
 9. Reklamacja dotyczy utraty danych po rozwiązaniu umowy między Stronami.


7. Konserwacja i przerwy techniczne


7.1. Usługodawca zastrzega możliwość wystąpienia przerw w zapewnieniu dostępności Oprogramowania w ramach świadczenia Usługi – w celu zaktualizowania Oprogramowania. O terminach przerw Użytkownicy są – z odpowiednim wyprzedzeniem – zawiadamiani przez Administratora drogą mailową.

7.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Oprogramowania spowodowane: jego nieprawidłowym użytkowaniem przez Użytkownika, w tym jego niedozwoloną modyfikacją, wadliwym działaniem sprzętu lub innego oprogramowania komputerowego Użytkownika, działaniem osób trzecich, które nie są podwykonawcami Usługodawcy lub siły wyższej.8. Ochrona danych osobowych


8.1. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem skladkomat.pl/prywatnosc.html

8.2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest StartUp Składkomat prowadzony w ramach Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143, za wyjątkiem danych osobowych powierzonych do przetwarzania Fundacji przez innych administratorów danych osobowych, a w szczególności danych powierzonych przez organizacje prowadzące ewidencje członków na platformie skladkomat.pl w stosunku, do których administratorami danych są poszczególne organizacje.

8.3. Usługodawca zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.

8.4. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym lub w mailu wykorzystywane będą przez Usługodawcę do prawidłowego zrealizowania Usługi.

8.5. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi, który dokonuje na życzenie Użytkownika modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych.

8.6. Usługodawca zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

8.7. Wysyłanie informacji w celu świadczenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora danych możliwe jest po uzyskaniu zgody Użytkownika. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.9. Postanowienia końcowe


9.1. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 09.11.2020

9.2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Platformy.

9.3. Usługobiorca nie jest uprawniony do przeniesienia żadnego prawa ani zobowiązania wynikającego z Umowy na jakąkolwiek osobę lub podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

9.4. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez zawarcie treści Regulaminu na ww. stronie.

9.5. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie Usług jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sądem właściwym w przypadku ewentualnych sporów nie dotyczących konsumentów jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy

9.6. Za działania osób działających w imieniu Użytkownika (w tym pracowników), którym Użytkownik przekazał dane dostępowe do Panelu Użytkownik odpowiada jak za działania własne, a zwłaszcza za wykupienie usług w ramach Serwisu.

9.7. Usługodawca ma prawo publikować na swojej stronie internetowej, dla celów marketingowych, informacje obejmujące nazwy oraz adresy internetowe Stron Internetowych ……………………… z użyciem Oprogramowania. Administrator zobowiązuje się do usunięcia tych informacji na indywidualne żądanie Użytkownika, którego informacje te dotyczą.

9.8. Prawem właściwym jest prawo polskie, w szczególności Kodeks Cywilny oraz Ustawa z dnia 19.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9.9. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione na Platformie z co najmniej 14‑dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. W tym czasie w braku akceptacji zmian regulaminu użytkownik uprawniony jest do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.


Regulamin został zaktualizowany: 09.11.2020